Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.dacha.pl, w tym umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów o dostarczenie Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego, a także zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące sprzedawcę

Sklep internetowy dostępny pod domeną www.dacha.pl prowadzony jest przez DACHA WEAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa posługująca się numerem NIP: 7011031700, REGON: 388867965, KRS: 0000898025.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt@dacha.pl.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 3. Koszyk – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
 4. Formularz rejestracyjny – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta Klienta,
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktu ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 8. Produkt – Produkt fizyczny dostępny jako asortyment w ramach Sklepu internetowego.
 9. Produkt fizyczny – Produkt dostępny w ramach Sklepu internetowego, nie będący Treścią cyfrową, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 10. Przedsiębiorca indywidualny – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę o dostarczenie Produktu lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 12. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną www.dacha.pl;
 13. Sprzedawca – DACHA WEAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa posługująca się numerem NIP: 7011031700, REGON: 388867965, KRS: 0000898025;
 14. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta Sklepu internetowego, pozwalające na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności takich jak:
  1. kontrolę nad historią zamówień dokonywaną w Sklepie Internetowym
  2. modyfikowanie swoich danych osobowych wprowadzonych przy rejestracji Konta, w tym danych teleadresowych.
 15. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
 16. Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu fizycznego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu wybranego przez Klienta, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 19. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.

Postanowienia ogólne

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.

Procedura zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Umowa o dostarczenie Produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 3. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Produktu.
 4. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt fizyczny w szacowanym terminie dostawy wskazanym podczas składania zamówienia nie dłuższym niż 14 dni. Za dni wskazane w terminie dostawy Produktu fizycznego uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki na adres podany przez Klienta w Zamówieniu oraz dostarczenie przesyłki pod ten adres.
 5. Produkt fizyczny zostanie dostarczony do Klienta przy wykorzystaniu jednego ze sposobów transportu dostępnych w Sklepie internetowym a wybranym przez Klienta.
 6. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. Jeżeli po dokonaniu płatności przez Klienta okaże się, że z jakiegoś powodu (w szczególności: nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej) Produkt nie jest dostępny a tym samym nie może być dostarczony do Klienta, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym przewidywanym terminie dostawy. W przypadku, gdy Klient nie będzie zainteresowany oczekiwaniem na Produkt, zapłacona kwota zostanie mu zwrócona.
 7. W przypadku dostarczenia Produktu fizycznego do Klienta bezpośrednio na adres wskazany przez Klienta, Klient ma obowiązek podpisać potwierdzenie odbioru. Przed odbiorem produktu i podpisaniem potwierdzenia Klient powinien zweryfikować, czy na paczce nie ma śladów uderzeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie Produktu fizycznego oraz czy Produkty fizyczne nie są wadliwe. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów fizycznych, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu dostawy Produktu fizycznego. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu fizycznego. W przypadku braku odebrania przez Klienta zamówionego Produktu fizycznego w terminie określonym w punkcie 6 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od  Umowy o dostarczenie Produktu.  Z  uprawnienia  do  odstąpienia  od  Umowy o dostarczenie Produktu może  skorzystać  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Produktu fizycznego. W  przypadku  podjęcia  decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.

Łączna cena za dostarczenie Produktu oraz akceptowalne sposoby płatności

 1. Cena za dostarczenie danego Produktu (cena Produktu) jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie Produktu:
  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemów płatności internetowych jak np. Przelewy24.
  2. pozostałe wyraźnie wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Stosowana procedura rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność za jakość

 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.
 2. Wszelkie wskazane w niniejszej części Regulaminu zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta oraz procedury rozpatrywania reklamacji złożonej przez Konsumenta mają zastosowanie również w relacji pomiędzy Sprzedawcą Indywidualnych przedsiębiorców oraz reklamacji składanych przez Przedsiębiorcę indywidualnego.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 4. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą indywidualnym z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
 5. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając uzupełniony formularz reklamacji na adres: kontakt@dacha.pl
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności: https://dacha.pl/strona/polityka-prywatnosci

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Koszyk;
  2. Umożliwienie założenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym;
  3. umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
  4. umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 4. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Koszyka. Koszyk jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Koszyka przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Konto w Sklepie Internetowym zapewnia Klientowi następujące dodatkowe funkcjonalności w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego:
  1. kontrolę nad historią zamówień dokonywaną w Sklepie Internetowym
  2. modyfikowanie swoich danych osobowych wprowadzonych przy rejestracji Konta, w tym danych teleadresowych
 6. Konto Klienta w Sklepie Internetowym wymaga podania niezbędnych danych osobowych w ramach procesu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja Konta przez Klienta następuje na czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym żądając jednocześnie jego usunięcia. Usunięcie konta nie jest związane z dodatkowymi opłatami.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Ponadto Sprzedawca ma możliwość zablokowania Konta Klienta w przypadku:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. powtarzające się̨ działanie Klienta polegające za Zamówieniu Produktów fizycznych z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających realizację Zamówienia;
  3. powtarzające się naruszenia przez Klienta  postanowień Regulaminu;
 8. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji, na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać: drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@dacha.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  2. żądania Klienta,
  3. danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@dacha.pl
 4. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie może być złożone na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowa o dostarczenie Produktu zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie Produktu z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 7. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
 8. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.dacha.pl w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU